Vršilac dužnosti direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata (OBD) u Ministarstvu odbrane Todor Goranović kazao je u razgovoru za Dan da je početak preuzimanja funkcije započet sveobuhvatnom analizom stanja na temelju koje će biti prvenstveno identifikovane stečene sposobnosti i dostignuća u tom sektoru.

“Važan segment analize zatečenog stanja će biti i identifikacija specifičnih operativnih sposobnosti iz domena vojno obavještajnog i kontraobavještajnog rada, ali i potencijalnih ranjivosti, primarno u segmentu bezbjednosti personala i informacija, kao ključnih elemenata bezbjednosnih poslova. Tek na temelju takve analize će biti moguće ustanoviti kakva je polazna osnova, odnosno koji su to ključni izazovi sa kojima će se OBD susretati u narednom periodu”, izjavio je Goranović.

Odgovarajući na pitanje o kadrovskoj strukturi, te informacijama da su u OBD-u ranijih godina zapošljavana i djeca pojedinih funkcionera DPS-a, Goranović kaže da te informacije ne može ni da negira niti potvrdi, pozivajući se na propise no kojima su ti podaci tajni.

“Kako je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji OBD-a označen stepenom tajnosti “TAJNO”, nijesmo u mogućnosti da potvrdimo ili negiramo da li se i koja lica nalaze u sastavu OBD-a. Zakon o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima u članu 36 definiše uslove koje mora da ispuni svako lice prilikom sticanja svojstva ovlašćenog službenog lica, te se kako u prethodnom periodu, a ništa manje i u narednom, neće odstupiti od uslova i kriterijuma definisanih zakonom prilikom angažovanja lica unutar OBD-a”, zaključio je Goranović.

Govoreći o prioritetima u narednom periodu, Goranović kaže da je jedan od ključnih izazova svakako vrlo ograničena kadrovska baza, koja u ambijentu kada ne postoje nacionalni kapaciteti za školovanje i obuku oficira i potencijalnih kandidata za sektor bezbjednosti i odbrane, dodatno ima svoj limitirajući efekat.

“Vojska Crne Gore i Ministarstvo obrane su svakako primarni izvor odakle će se u narednom periodu vršiti kadrovska popuna, međutim, cilj će biti u pronalaženju optimalnog modela preuzimanja dijela profesionalnih vojnih lica iz jedinica VCG, ali ne na način da dođe do prekomjernog trošenja ograničene kadrovske supstance koja postoji i u resoru Vojske. Crna Gora je kroz proces pristupanja, a kasnije i učlanjenja u NATO dobila na raspolaganju čitav spektar partnerskih kapaciteta za razvoj i obuku kadrova, na će se sa te strane djelimično iliu značajnoj mjeri kompenzovati nacionalna ograničenja koja sam pomenuo. Ovaj pristup je svakako u saglasju sa konceptom N ATO „Pametne odbrane“ koji je još tokom NATO Samita u Čikagu 2012. godine iniciran kao pokušaj pronalaženja efikasnijeg odgovora na bezbjednosne prijetnje koje su identifikovane kroz strategijski koncept NATO-a”, istakao je Goranović.

Efikasnija podrška sistemu odbrane

Goranović dodaje da će OBD u narednom periodu imati za prioritet dalji razvoj obavještajnih i kontraobavještajnih sposobnosti u cilju što efikasnije podrške misijama i zadacima Vojske Crne Gore i sistemu odbrane u cjelosti. Kaže da je dobar osnov napravljen kroz donošenje Zakona o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima prošle godine.

“Kroz donošenje niza podzakonskih akata stvoriće se dodatni preduslovi da OBD zaokruži set prioritetnih ciljeva koji će biti formulisani kroz Strategijski plan razvoja vojno-obavještajnih i bezbjednosnih poslova za period od pet godina. Ovim ključnim doktrinarnim dokumentom će biti identifikovani ciljevi i polja djelovanja OBD, kao i specifične sposobnosti, čijim razvojem će biti stvoreni preduslovi za što sveobuhvatniji doprinos, kako sistemu nacionalne odbrane i bezbjednosti, tako i sistemu kolektivne bezbjednosti u domenu participacije u okviru NATO obavještajne zajednice čiji je OBD konstituent”, izjavio je Goranović.

Dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here